تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

نوروز جمشیدی(قسمت اول)


این جشن در کنار مهرگان،یکی از بزرگترین و با شکوه ترین جشن هایی بوده است که..

در ایران باستان،آدمیان به برگزاری آن مبادرت ورزیده و از تمام جهات خود را برای ورود به این جشن آماده می کردند،چنانچه در حال حاظر و در روزگار ما نیز چنین است.


تفاوت عمده آن با جشن مهرگان در ریشه های ماندگاری آن است.این جشن علیرغم انقراض حکومت زرتشتی پس از استیلای عرب و اتفاقات دیگر،شآن خویش را از دست نداده و اکنونپس از گذشت هزاران سال هم چنان به همان شیوه برگزار می شود و اساس آن با هیچ طوفانی متزلزل نشده است،چرا که ریشه های این جشن استحکام اعتقادی و مذهبی اصیل داشته و باورهای خاص در این خصوص اصل آن را در گذر پیچ در پیچ،طولانی و طوفانی تاریخ حفظ کرده است.

جشن نوروزی همزمان با وقوع گهنبار ششم در سیصد و شصت و پنجمین روز سال برگزار می شده است.بنابراین پیش از توضیح در خصوص جشن نوروزی،راجع به سبب و زمان وقوع گهنبار صحبت می کنیم. 

مطابق باور قوم آریایی و اعتقادات مزدیستان "خداوند "جهان را در شش مرحله خلق کرده است و این شش مرحله علیرغم آنچه در تورات آمده است،شش روز نیست،بلکه وقوع این مراحل طی یکسال است،به طوریکه در گهنبار اول که روز دیبمهر از اردی بهشت ماه(میدیوزرم)بوده است،اهورامزدای قادر دانا آسمان را خلق کرده است و در گهنبار دوم موسوم به میدیوشیهم که در روز دیبمهر،پانزدهمین روز از تیرماه خلقت آب رخ داده است و گهنبار سوم که وقوع آن در روز انیران یعنی پایان(30)شهریور ماه است،خلقت زمین را در پی داشته است و در چهاردهمین گهنبار یا ایاسرم در روز انیران از مهرماه که گیاه خلق شده و گهنبار پنجم،میدیارم که در دی ماه و بهرام روز،موعد آن بوده است،اهورا مزدا به خلقت جانوران مبادرت ورزیده و در گهنبار ششم موسوم به همسپتمدم که در اخرین روز سال کبیسه یعنی هشتوات،انسان آفریده شده،البته معنای لفظی همسپتندم دقیقا مشخص نیست اما باور بر آن است که در این روز خلقت انواع کامل شده و اهورا مزدا پس از تکمیل آفرینش،در این زمان آرام گرفته و در عرش کبریایی خویش آسوده است.

جشن های گهنبار هر یک در دوره ای پنج روزه شکل می گرفت و روزهای تعیین شده برای وقوع آنها،آخرین و مهم ترین روز گهنبار بوده است و فاصله آنها از یکدیگر اگرچه غیر مساوس اما بر حکمتی خاص واقع  شده به گونه ای که در انتهای گهنبارها به سیصدو شصت و پنجمین روز سال می رسیم که به آغاز فروردین ماه و اوقات نزول فروهر ها متصل میشود فروهرهای پاک گذشتگان در این ایام از بیست و ششم اسفند ماه به مدت ده روز،به زمین آمده تا از فدیه های نیک بازماندگان بهرمند گشته و با توشه ای که از زمینبا خویش همراه می کنند به سلام اردای ویراف در گذرگاه چنوت در آیند و به این وسیله جایگاه نیکی در عالم بالا بیابند.

**پایان قسمت اول**

برگرفته از:کتاب زرتشت چهره تابناک ایران باستان،تالیف:منصوره میرفتاح
طبقه بندی: جشن های ملی،