تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

انوشیروان و پیغام پادشاه هند

پادشاه هند رسولی نزد انوشیروان فرستاد و چنین پیغام داد نظر به وسعت کشور هندوستان و افزودنی افراد ملت هند،من به پادشاهی مقدم و برترم،تو باید مطیع من باشی و خراج سالانه ارسال داری!
انوشیروان دستور داد رسول را پذیرایی نموده دیگر روز اعیان و اکابر و رسول را بار داد سپس امر کرد تا صندوق زرینی از خزانه حاضر کردند،آنگاه دستور داد تا قفل آن را بگشودند و از میان آن صندوق مشتی گیاه کبر ( گیاهی که در ویرانه ها می روید )بیرون آوردند و به رسول نشان داده و گفت :
آیا در کشور شما از این نوع گیاه هست؟
رسول گفت : در کشور ما از این گیاه فراوان است.
پس انوشیروان گفت :
برو به پادشاه هندوستان بگو نخست کشور خود را که ویرانه گشته و کبر (گیاهی که در ویرانه ها می روید ) آنرا فرا گرفته آباد کن و سپس در کشور آباد دیگران طمع کن؛و اضافه کرد اگر تمام کشور مرا بگردی یک بُن (کبر)نیابی زیرا بشنوم در یکی از ولایات من یک بن کبر روئیده حاکم آن ولایت بر دار کشم.طبقه بندی: پند بزرگان،