تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

آغا محمد شاه(محاربات قفقازیه)

زمانی که آغامحمد خان به تفلیس حمله برد 6 هزار سرباز روسی به فرماندهی سرهنگ گداویچ (godawitch) در داغستان متوقف بودند و هراکلیوس (ارایکلی)چندین بار از سردار مزبور تقاضای مساعدت کرد و مشارالیه وقتی درصدد دادن کمک برامد که تفلیس به آتش قهر و غضب سردار قاجار سوخته بود.

از رسیدن این خبر به دربار روسیه کاترین دوم سخت برآشفت و از آنجا که ارایکلی زیر حمایت آن دولت رفته بود درصدد انتقام سختی از سردار قاجار برآمده،گداویچ را مامور کرد که با 8 هزار سوار داخل گرجستان شود و سردار دیگری را به دربند فرستاد و در بهار سال 1210 هجری موقعی که شاه قاجاردر مشهد سرگرم امور مربوط به بلخ و بخارا بود،سپاه عظیم روس به عده ی 35 هزار نفر به سرداری زبوف(Zobov) در حوالی نهر ترک(Terek) به اردوی گداویچ ملحق گردید و چون حکام آن حدود از کمک فوری شاه قاجار نومید بودند،خواه و ناخواه اطاعت سردار روس را پذیرفتند و دربند و باکو و قسمتی از طالش و شماخی و گنجه،فرمانبرداری روس را گردن نهادند و پادگان ایران که در حوالی رود کورا مستقر بود مقام خود را از دست داد و راه ارتباط بین سپاه روس و گرجستان از طریق رود کورا باز گردید.طولی نکشید که زبوف از کنار ساحل و جلگه ی شیروان وارد دشت مغان شد و از رود ارس گذشت و آذربایجان را در معرض تهدید قرار داد.

دسته ای دیگر از سپاه روس لنکران را اشغال و از راه دریا بندر انزلی و رشت را تهدید کردند.شاه قاجار با عجله سپاه خود را از تهران به جانب آذربایجان سوق داد ولی در همان اوقات کاترین دوم وفات یافت و پسرش الکساندر پائول(Alexander paul) به جای او نشست و اولین اقدامی که کرد این بود که سپاه زوبوف را امر به بازگشت داد و بدین ترتیب خطری که متوجه مرزهای شمال غربی ایران شده بود مرتفع گردید و شاه قاجار هم موقع را غنیمت شمرده،جلو راند و چون سازش ابراهیم خان جوانشیر را با دولت روسیه می دانست و وجود او را بزرگترین عامل پیشرفت سپاه آن دولت در قفقاز تشخیص داده بود،در بهار سال 1211 هجری کمر به فتح قلعه ی شوشی (شیشه)بست و تا نزدیکی قلعه ی شوشی پیش تاخت و در آنجا اردو زد.

در یکی از روزها بر بعضی از فراشان خلوت خشم گرفت و خواست آنان را به قتل برساند ولی به شفاعت بعضی از خواص از آن تصمیم درگذشت .

خوفی که از غضب شاه برایشان مستولی شده بود موجب فنای شخص او گردید.در شب 21 ذیقعده محکومین به مرگ بر سر شاه قاجار تاختند و او را کشتند.

منبع:ایران در دوره سلطنت قاجار،تالیف:علی اصغر شمیمطبقه بندی: دوره ی اول سلطنت قاجاریه ( 1210-1250 هجری قمری)،