تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

شعر روز از حکیم عمر بن خیام نیشابوری


**بر چهره گل نسیم نوروز خوش است**


**در صحن چمن روی دلفروز خوش است**


**از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست**


**خوشباش وز دی مگو که امروز خوش است** 
طبقه بندی: شعر روز،