تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

گاهشمار ایران باستان


 روزهای هفته


کیوان شید

 

 مهر شید مه شید بهرام شید تیر شید اورمزد شید ناهید شید

کیوان شید(شنبه):

نخستین روز هفته به نام کیوان شید نام گذاری شده است که تشکیل شده است از کیوان + شید .کیوان بهد از مشتری بزرگترین سیاره شمرده می شود.که 700 برابر زمین است که آنرا زحل نیز نامیده اند.شید نیز به معنی  نور و روشنایی است.از این رو  روز نخست ایرانی  حکایت از سیاره روشن و نورانی را دارد.


مهر شید(یکشنبه):

روز دوم از هفته مهر شید است که مهر آن به معنی دوستی و مهربانی است،در پهلوی میترا است.مهر برگرفته شده از آیین هفت هزار ساله میترایی است.مهر همچنین ایزد عهد و پیمان است و در اوستا آمده است که هیچ چیز بر ایزد مهر پوشیده نخواهد بود.نامگذاری این روز به مهر شید حکایت از تعهدی است که بین مردمان باید برقرار باشد زیرا در ایران باستان پیمان شکنی و دروغ بزرگترین گناهان به حساب می آمده است.شید نیز به معنی روشنایی و نور است.


مه شید(دوشنبه):

مه برگرفته شده از ماه است که این نیز از آیین کهن میترایی آمده است.خورشید و ماه از تندیس های آیین میترایی بوده است که نشان از قدرت و پویایی  جهان آفرینش داشته است.سومین روز هفته  در  ایران باستان به  نام  این نماد خداوند نام گذاری شد و آنرا مه شید به معنی ماه روشن و نورانی نام گذاشته اند.


بهرام شید(سه شنبه):

بهرام شید (بهرام + شید) برگرفته از روز سیاره بهرام است. همچنین بهرام برگفته شده از ورهرام زبان پهلوی باستان است. بهرام ایزد پیروزی در ایران باستان شمرده می شده است و اندیشه نیاکان ما بر این بوده است که خداوند یکتا (اهورامزدا) نیروی هایش را برای اجرا در بین افراد بشر بین ایزدان (فرشتگان) خود تقسیم نموده است تا آنان آنرا برای مردمان پیاده کنند. از این رو بهرام ایزد پیروزی نامیده شده بوده است و چهارمین روز هفته به نام روز پیروزی روشنایی بر تاریکی و غلبه انسان بر بدی ها و اهریمن نام گذاری شده است.


تیر شید(چهار شنبه):

تیرشید (تیر + شید) برگرفته از روز سیاره تیر است. همچنین تیر برگرفته شده از تیشتر پهلوی است . نیاکان ما تیر را ایزدان و نگهبان باران نامگذاری نموده اند و اینگونه می پنداشته اند که اهورامزدا برای یاری رسانی به کشاورزان و جلوگیری از خشکسالی و باروری زمین و سبز و سالم و پاکیزه ماندن جهان به ایزد باران فرمان میداده است که به یاری مردمان برسد . در کل این روز به نام روز روشنایی باران و خواست پروردگار برای حفظ طبیعت نامگذاری شده است.


اورمزد شید(پنج شنبه):

اورمزد شید (اورمزد + شید) برگرفته از روز سیاره اورمزد است. همچنین اورمزد نام دیگری از دهها نام اهورامزدا است که همه حاکی از قدرت و توانایی پروردگار است . این نام از واژه های پهلوی ارمزد - هرمزد - اورمزد - هورمزد - اهورامزدا - مزدا گرفته شده است . از این رو پنجمین روز هفته به نام روز روشنایی خداوند نام گذاری شده است. از این رو این واژه هنوز به گونه ای دیگر در شبهای آدینه برقرار است و هنوز تصور مردمان ما بر این است که شبهای آدینه (جمعه) روز پیوند با خداوند و درگذشتگان است.


ناهید شید (آدینه) :
ناهیدشید (ناهید + شید) برگرفته از روز سیاره ناهید است. همچنین ناهید همان آنهیته یا آناهیتا است که به نام ایزد آب است. در اوستا آناهیتا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا - بالا بلند و اندامی تراشیده نگاشته شده است و نام دیگر ستاره ونوس نیز آناهیتا یا ناهید است . در کل روز آدینه (جمعه) روز روشنایی آب و نماد بخشندگی و عنایت پروردگار نامگذاری شده است.