تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

شعر روز از استاد رهی معیری

                                ***نغمه نوروز***


گل من بستان، گشته چون رویت


چمن از گل شد، چون سر کویت


بلبل از مستی هر نفس نغمه ای سر کند


سبزه درگیرد روی صحرا را


لاله آراید چهره زیبا را


قطره باران چهره لاله را تر کند


با مینای می آماده کن می را


هان مطرب بزن ساقی بده می را


کز بلبل آید نغمه نـــوروزی


پر کن قدح با شادی پیروزی


دلدادگان را ای گل صلا ده


جامی زما گیر جامی به ما ده


نوگلی پیدا در بهاران کن


رو و مویش را بوسه باران کن


هر دم از شادی خنده زن، باده خور پای گل


لاله گر خواهی آتشین رویش


سنبل ار جویی تار گیـسویش


گل اگر باید چهره او نگر جای گل


شد فصل گل و من دور از آن ماهم


ای سرو روان وصلت زجـان خواهم


باز آ که چون گل در کنارم باشی


در نوبــــهـــاران نوبــهـارم باشی


دلدادگان را ای گل صلا ده


جامی زما گیر جامی به ما ده