تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

شیر زنان ایران باستان
 

 یوتاب : سردار زن ایرانی كه خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش سوم بوده است . وی در نبرد با اسكندر گجستك همراه آریو برزن فرماندهی بخشی از ارتش را بر عهده داشته است . او در كوههای بختیاری راه را بر اسكندر بست ؛ ولی یك ایرانی راه را به اسكندر نشان داد و او از مسیر دیگری به ایران هجوم آورد . از او به عنوان شاه آتروپاتان ( آذربایجان ) در سال های 20 قبل از میلاد تا 20 پس از میلاد نیز یاد شده است . با این همه هم آریو برزن و هم یوتاب در راه وطن كشته شدند و نامی جاوید از خود بر جای گذاشتند .


آرتمیس : نخستین و تنها زن دریاسالار جهان تا به امروز . او به سال 480 پیش از میلاد به مقام دریا سالاری ارتش شاهنشاهی خشیارشا رسید و در نبرد ایران و یونان ارتش شاهنشاهی ایران را از مرزهای دریایی هدایت می كرد . تاریخ نویسان یونان او را در زیبایی – برجستگی و متانت سرآمد همه زنان آن روزگار نامیده اند . آرتمیس نیز درست می باشد .


آتوسا : ملكه بیش از 28 كشور آسیایی در زمان امپراتوری داریوش بزرگ . هرودوت پدر تاریخ از وی به نام شهبانوی داریوش بزرگ یاد كرده است و آتوسا را چندین بار در لشگر كشی های داریوش ، یاور فكری و روحی داریوش بزرگ دانسته است . چند نبرد و لشگركشی مهم تاریخی ایران به گفته هرودوت به فرمان ملكه آتوسا صورت گرفته است .


آرتادخت : وزیر خزانه داری و امور مالی دولت ایران در زمان شاهنشاهی اردوان چهارم اشكانی . به گفته كتاب اشكانیان اثر دیاكونوف روسی خاور شناس بزرگ او مالیات ها را سامان بخشید و در اداره امور مالی خطایی مرتكب نشد و اقتصاد امپراتوری پارتیان را رونق بخشید .


آزرمی دخت : شاهنشاه زن ایرانی در سال 631 میلادی . او دختر خسروپرویز بود كه پس از " گشتاسب بنده " بر چندین كشور آسیایی پادشاهی كرد . آزرمیدخت سی و دومین پادشاه ساسانی بود . وا‍ژه این نام به چم ( معنی ) پیر نشدنی و همیشه جوان است .


آذرآناهید : ملكه ملكه های امپراتوری ایران در زمان شاهنشاهی شاپور یكم بنیانگذار سلسله ساسانی . نام این ملكه بزرگ و اقدامات دولتی او در قلمرو ایران در كتیبه های كعبه زرتشت در استان فارس بارها امده است و او را ستایش كرده است . ( 252 ساسانیان )


پرین : بانوی دانشمند ایرانی . او دختر كیقباد بود كه در سال 924 یزدگردی هزاران برگ از نسخه های اوستا را به زبان پهلوی برای آیندگان از گوشه و كنار ممالك آریایی گردآوری نمود و یكبار كامل آنرا نوشت و نامش در تاریخ ایران زمین برای همیشه ثبت گردیده است . از او چند كتاب دیگر گزارش شده است كه به احتمال زیاد در اتش سوزی های سپاه اسلام از میان رفته است . ( كتاب فرزانگان ایران ، برگ 11 )


زربانو : سردار جنگجوی ایرانی . دختر رستم و خواهر بانو گشسب . او در سوار كاری زبده بوده است كه در نبردها دلاوری های بسیاری از خود نشان داده است . تاریخ نام او را جنگجویی كه آزاد كننده زال – آذربرزین و تخوار از زندان بوده است ثبت كرده . ( زن ایرانی 194 )


فرخ رو : نام او به عنوان نخستین بانوی وزیر در تاریخ ایران ثبت شده است ؛ وی از طبقه ی عام كشوری به مقام وزیری امپراتوری ایران رسید .


كاساندان : پس از شاهنشاه ایران ، او نخستین شخصیت قدرتمند كشور ایران بوده است . كاساندان تحت نام ملكه 28 كشور آسیایی در كنار همسرش كوروش بزرگ ، حكمرانی میكرده است . مورخ یونانی ( گزنفون ) از وی با نیكی و بزرگ منشی یاد كرده است .


گردآفرید : یكی دیگر از پهلوانان سرزمین ایران . تاریخ از او به عنوان دختر گژدهم یاد می كند كه با لباسی مردانه با سهراب زور آزمایی كرد . فردوسی بزرگ از او به نام زنی جنگجو و دلیر از سرزمین پاكان یاد می كند .


آریاتس : یكی از سرداران مبارز هخامنشی ایران در سالهای پیش از میلاد . مورخین یونانی در چند جا نامی كوتاه از وی به میان آورده اند .


گردیه : بانوی جنگجوی ایرانی . او خواهر بهرام چوبینه بود . فردوسی بزرگ از او به عنوان همسر خسروپرویز یاد كرده كه در چند نبرد در كنار شاهنشاه قرار داشته است و دلاوری بسیاری از خود نشان داده است . ( ساسانی 348 + شاهنامه فردوسی )


هلاله : پادشاه زن ایرانی كه به گفته كتاب دینی و تاریخی بندهش ( 391 یشتها 1 + 274 یشتها 2 ) در زمان كیانیان بر اریكه شاهنشاهی ایرانیان نشست . از او به عنوان هفتمین پادشاه كیانی یاد شده است كه نامش را " همای چهر آزاد " ( همای و همون ) نیز گفته اند . او مادر داراب بود و پس از " وهومن سپندداتان " بر تخت شاهنشاهی ایران نشست . وی با زیبایی تمام سی سال پادشاه ایران بود و هیچ گزارشی مبنی بر بدكار بودن وی و ثبت قوانین اشتباه و ظالمانه از وی به ثبت نرسیده است .


پوران دخت : شاهنشاه ایران در زمان ساسانی . وی زنی بود كه بر بیش از 10 كشور آسیایی پادشاهی میكرد . او پس از اردشیر شیرویه به عنوان بیست و پنجمین پادشاه ساسانی بر اریكه شاهنشاهی ایران نشست و فرمانروایی نمود .


شیرین : شاهزاده ارمنی . ارمنستان یكی از شهرهای كوچك ایران بود و شاه ارمنستان زیر نظر شاهنشاه ایران . خسروپرویز و شیرین حماسه ای از خود ساختند كه همیشه در تاریخ ماندگار ماند . شیرین از خسرو چهار فرزند به نام های نستور – شهریار – فرود و مردانشه بدنیا آورد كه هر چهار فرزند وی در زندان كشته شدند . پس او سر بر بالین ( جسد بی جان ) خسرو نهاند و با خوردن زهری عشق اش به خسرو را جاودانه ساخت و هر دو جان باختند .


بانو گشنسب : دختر دیگر رستم – خواهر زربانوی دلیر . نام بانو گشسب جنگجو در برزو نامه و بهمن نامه بسیار آمده است . یكی از مشهورترین حكایت های او نبرد سه گانه فرامرز – رستم و بانو گشنسب است . او منظومه ای نیز به نام خود دارد كه هم اكنون نسخه ای از آن در كتابخانه ملی پاریس و كتابخانه ملی بریتانیا موجود است .


طبقه بندی: مشاهیر و نام آوران ایران،