تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

شعر روز از فردوسی

((اندیشه بد))

هر آنکس که در رنج و اندوه زیست

بدان زندگانی بباید گریست

هر آنکس که اندیشه بد کند

به فرجام بد با تن خود کند

بدل اندر اندیشه بد مدار

بد اندیش را بد بود روزگار

طبقه بندی: شعر روز،