تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

همه چیز درباره ایرانیان 2
  

اولین مرتبه فکر شناسایی خدا و توحید در ایران بوجود آمد.
(فرانتز آل تیم-ایران شناس آلمانی)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ایرانیان اولیه در هشت هزار و پانصد سال قبل از این(سال تولد زرتشت)وقتی قایل به پرستش خدای یگانه شدند.معتقد گردیدند،که خداوند خالق کائنات،خیر محض است و از او چیزی جز خوبی به ظهور نمی رسد،و هر چه به صورت بدی جلوه می کند،نتیجه جهل نوع بشر به خواسته های خداوند است،و این جهل یعنی (اهریمن)پیوسته با خوبی در ستیز می باشد زیرا جهل همواره با علم ناسازگار است.
(تاریخ ادیان-دکتر رضایی)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ایرانیان در راه یکتا پرستی،مربی اقوام جهان بودند.اما خود مربی نداشتند.همانطور که در کشاورزی و صنعت و تربیت دام و بحر پیمایی و کوه نشینی و پهلوانی هم دارای مربی نبودند،لیکن آموزگار اقوام دیگر شدند.
(فرانتز آل تیم)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
فکر یکتا پرستی که ایرانیان به اقوام دیگر ارائه دادند،راه را برای توسعه تمدن و وسعت صنعت و پیدایش علوم گشود،چون خرافه پرستی مانع از این بود که آدمی بتواند برای توسعه صنعت قدم بردارد.و خواهان علم شود،پرستیدن خورشید،ماه،ستارگان،رعد و برق،باد و باران و برف،درخت،سنگ،و انواع جانوران،طوری انسان را مقید و محدود کرده بود که در هر گام خود را محکوم به یکی از آنها می دید.و نمی توانست کوچکترین قدمی برای توسعه دانش خود بردارد و فکر خداپرستی او را از قید و زنجیر صدها خدای موهوم نجات داد و آزادش کرد تا اینکه بدون بیم از خورشید و ماه و ستارگان و جانوران و عناصر در راه توسعه و صنعت گام بردارد و نترسد از اینکه وارد حریم موجودات جهان شود.


(فرانتز آل تیم)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
در نزد ایرانیان هر نقطه که پاک بود برازندگی ستایشگاه خداوند بود.
(استرابون)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~