تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

شعر روز از حکیم فردوسی بزرگ


نباشد همی نیک و بد پایدار/ همان به که نیکی بود یادگار

دراز است دست فلک بر بدی/همه نیکویی کن اگر بخردی

چو نیکی کنی، نیکی آید برت/بدی را بدی باشد اندرخورت

چو نیکی نمایدت کیهان‌خدای/تو با هر کسی نیز، نیکی نمای

مکن بد، که بینی به فرجام بد/ز بد گردد اندر جهان، نام بد

به نیکی بباید تن آراستن/که نیکی نشاید ز کس خواستن

وگر بد کنی، جز بدی ندروی/شبی در جهان شادمان نغنوی

نمانیم کین بوم ویران کنند/همی غارت از شهر ایران کنند

نخوانند بر ما کسی آفرین/چو ویران بود بوم ایران زمین

دریغ است ایران که ویران شود/کنام پلنگان و شیران شود.
طبقه بندی: شعر روز،