تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

سخنی از بزرگمهر بختگان وزیر انوشیروان
سرنوشت با پروردگار است،خشنود به آنم،در سختی شکیبایم،شکوه نکنم،بدتر از این سختی باشد و سختی بگذرد در پناه و یاری پروردگار..
(بزرگمهر)طبقه بندی: سخنان بزرگان،