تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

انوشیروان و پیرمرد درختکار

روزی انوشیروان در صحرا پیرمردی را دید که درختی در زمین می نشاند،از وی پرسید این چه درختی است که بر زمین می نشانی؟
پیر گفت:درخت گردو

انوشیروان پرسید:چند سال از عمر تو می گذرد؟پاسخ داد:یکصد سال

شاه گفت:آیا امید به بهره بردن از ثمر این درخت را داری؟

پیر مرد گفت:هدف کار نیکو کردن است.چون دیگران کاشتند و ما خوردیم و ما نیز بکاریم و دیگران خورند.

شاه را این سخن خوش آمد و کیسه ای زر به دهقان داد.

پیرمرد گفت:شاهنشاها کار نیک بی اثر نیست.کما اینکه اولین ثمره این درخت نصیب من شد،انوشیروان شادمان شد و دهقان را مجددا انعام نمود.
طبقه بندی: سخنان بزرگان،