تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

جشن اردی بهشتگان

اردیبهشتگان' یا گلستان جشن از جملهٔ جشنهای دوازدگانهٔ سال ایران باستان بوده است و از شمار جشن‌های آتش است. 
این جشن در روز اردیبهشت از ماه اردی بهشت یعنی سومین روز از اردی بهشت ماه برگزار می شده است و چون اردی بهشت امشاسپند(واژه اوستایی اشا و هیشتا ashvahishta)نماینده اشویی و پاکی و درستی است،

نگهبانی تمام اقسام آتش در جهان به او سپرده شده است.

ایرانیان باستان در حالی که لباس سفید که نشان دینی زرتشت به حساب می آید را بر تن می کنند،در این جشن به ستایش و پرستش پروردگار می پردازند و جشن و سرور آغاز می کنند.

امروز نیز زرتشتیان چنین روزی را مقدس دانسته و به آتشکده ها روی می آورند و با خواندن اردی بهشت یشت و دیگر نمازها اهورا مزدا را ستایش می کنند.

خلف تبریزی آورده که در این روز نیک است به معبد و آتشکده رفتن و از پادشاهان حاجت خود خواستن و به جنگ و کارزار شدن.

منبع:کتاب زرتشت چهره تابناک ایران باستان،تآلیف:منصوره میرفتاح، ویکی پدیا
طبقه بندی: جشن های ملی،