تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

خلاصه زمان حکومت هخامنشیان


چون تمام تاریخ ها قبل از میلاد است از ذکر آن خوداری شده است.

زمان نام پادشاه رویدادها
  599 

 کوروش کبیر

 تولد599قبل از میلاد

بازگشت به پارس 589

شاه پارس و انشان 559

شاه پارس و ماد 549

فتح لیدی 547

لشکرکشی به شرق و شمال 543

فتح بابل 539

وفات کوروش آرامگاه پاسارگاد

529   کمبوجیه 

فتح مصر 525

 فوت 522آرامگاه پاسارگاد(به روایتی)

522گئومات مغ

 تخریب معابد-7 ماه حکومت

 522 داریوش بزرگ

 سرکوب شورش ها و ساختن معابد

تقسیم ایران به بیست ایالت(ساتراپ یا استان)

ساخت با شکوه ترین پایتخت ایران(پارسه)

اولین لشکرکشی و حمله به یونان

احداث ترعه کانال سوئز

ثبت تاریخ در شاهکار او(کوه بیستون)

فوت 486 آرامگاه نقش رستم

 486 خشایار شاه

 سرکوب شورش مصر و بابل

شکست یونان و فتح آتن

تکمیل پارسه و کاخ های آن

یادگار گنج نامه همدان

فوت 465 آرامگاه نقش رستم

 465 اردشیر اول

 سرکوب شورش ها

تکمیل نهایی پارسه

تکمیل معبد یهودیان در اورشلیم

جنگهای پیاپی با یونانیان

فوت 424 آرامگاه نقش رستم

 424 خشایار شاه دوم مدت سلطنت دو ماه
 423 سغدیان مدت سلطنت شش ماه
 423 اخسس

 صلح نامه با یونانیان


  (داریوش دوم)

 سرکوب شورش بابل و مصر

فوت 404 آرامگاه نقش رستم

 404 اردشیر دوم

 سرکوب برخی شورش ها و نا آرامی ها

حکم عالی یونانیان(بین آتن و اسپارت)

فوت 359 آرامگاه کوه رحمت پارسه

 359 اردشیر سوم

 کشتار خانوادگی و سرکوب ناآرامی ها

جبران اشتباهات و اقتدار مجدد ایران

فوت در 338 آرامگاه کوه رحمت پارسه

 338 ارشک مدت دو سال حکوت کرد
 336 داریوش سوم

 حمله اسکندر ملعون مقدونی به ایران

چهار سال جنگ و گریز او در نهایت شکست

فوت 330 آرامگاه کوه رحمت پارسه(به روایتی)