تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

انوشیروان و شهرت عدل و داد


گویند روزی یکی از خدمتکاران مخصوص انوشیروان در حال خدمت ظرف غذایی از دستش به طرف انوشیروان افتاد و جامعه شاه آلوده گشت،

انوشیروان با حال خشم به خدمتکار نگریست،خدمتکار که شدت غضب شاه را دید هرچه توانست ظروف گرانبها را شکست و غذا را در هم ریخت.

انوشیروان حیرت زده پرسید:این چه وضعیت است چرا چنین کردی؟

خدمتکار پاسخ داد ظرف اول که افتاد از عمد نبود و گناه من کوچک،اگر از آن جهت مرا می کشتی مردم تو را مَذمَت می کردند،عمداً گناه بسیار مرتکب شدم تا هیچکس بسبب مجازات من تو را مَذَمت نکند و خدشه ای به شهرت عدل و داد تو وارد نیاید.انوشیروان ضمن عفو وی او را ترفیع مقام داد.
طبقه بندی: سخنان بزرگان،