تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

اندرزهای کوروش بزرگ

اگر در حفظ آنچه با مشقت بسیار به دست آورده ایم قصور ورزیم،ثمرات پیروزی ما زود به دست دیگران خواهد افتاد.


به تجمل و زیاده جویی عادت نداریم،ما را با راه و  رسم ساده بار آورده اند.


به آنانی که در تهذیب رفتار و تقویت و شجاعت خود کوشا باشند،عزت و پاداش خواهم داد.به علاوه باید در تربیت اولاد خود سعی بسیار کنیم.اگر خداوند پسرانی به ما عنایت کند،هر جهدی در پیشرفت پرورش کودکان ما موجب ترقی و بهبود وضع حال خود ماست.با سعی و کوشش کافی فرزندان ما شایسته و ارجمند خواهند شد.


بر ماست که با تمام جهد و قوا اسباب بزرگی و مردانگی را آماده و حفظ کنیم تا آسودگی خاطر که بهترین و گرامی ترین نعمت هاست به دست آید و از غم و محنت های سخت در امان باشیم.


من همواره شنیده و دیده ام که شما اهل پارس بیش از دیگران مقید هستید که در خوش گذرانی افراط ننمایید.من خودم نیز معتقدم که هرچه امکان خوشی و نشاط انسان بیشتر باشد،به همان نسبت خوداری و امساک قدر بیشتری خواهد داشت.


خودت را بشناس،آنگاه شاهد سعادت در آغوشت خواهد بود.


بهترین تدبیر او برای تنبیه عناصری که به واسطه بی بند و باری به مقررات جاری توجهی نداشتند این بود که مال آن ها را بر می گرفت و به کسانی  می داد که در وقت حاجت آماده خدمت بودند.


باید تمام افرادت به اندازه کافی استراحت کنند،و گرنه موقع خستگی در می مانند.


به نظر من خوشبخترین نفر کسی نیست که ثروت زیاد دارد یا شهریاری که نگهبانان بی شمار...به عقیده من آن کس تاج سعادت را بر سر دارد که با استعداد کافی از طریق صواب،مال تحصیل و آن را در راه مقاصد عالی و شریف صرف می کند.این عقیده ای بود که کوروش تبلیغ می نمود و همه نیز شاهد بودند که کردارش با گفتارش یکی بود.


ای فرزند،نخستین اندرزم به تو این است که راستگو باشی تا لااقل از آنچه مستوجب شده در امان باشی و مطمئن باش که دروغ پردازی مانع رواج همدردی بین افراد بشر است.


ما نباید به وسوسه هایی که در نظر عناصر شریف قدر و منزلتی ندارد ولی بر رفتار پلیدان حکمفرماست تسلیم شویم.چنین رفتاری برازنده قوم و تبار ما نیست.


ما عهد و پیمان را در دل های خود و با دست های خود بسته ایم و معتقدیم شما با ما یک دل و یک جهت باشید،خیر خواهید دید.


من یک تن بیش نیستم و با نیروی جسمانی و روحی فرد واحد،قادر نخواهیم بود همه شما و دارایی تان را حفاظت کنم.باید در کارهای خیر و صواب همکارانی داشته باشیم تا بتوانیم از عهده یاری و همراهی دیگران برآییم.و اگر شما نیز با من قصد همراهی دارید،باید خودتان نیک و منزه باشید و ماموران لایق و شایسته در اختیار داشته باشید.


هرکسی خود را دارا نشان بدهد و به نسبت ثروت خود از مردم دستگیری نکند آدم خسیس و فرو مایه ای است.


آتش فقط کسانی را که بر آن دست بگذارند می سوزاند،اما صورت زیبا از دور هم قادر است مرد را بی تاب کند و آدمیزاد را در دام عشق گرفتار.


اگر دست های ما بلرزد و یا قلب ها ناتوان شود،جز فاجعه نصیب ما نخواهد شد.


باید از حرص و آز تاراج و غارت بر حذر باشیم.آن کسی که دست به غارت دراز کند انسان نیست،فقط حامل بار گرانی است و همه او را به دیده برده خواهند نگریست.


هیچ زیبنده نیست که غالب از مغلوب بیچاره تر باشد.


اگر بی بند و بار باشیم و از عیش و خوشی های خویش سوء استفاده کنیم،گاهی دل به یک لذت و زمانی به عشرت دیگر بدهیم و بعید نیست عاقبتی ناگوار در انتظار ما باشد.


ترس هیچ گاه یار و معین خوشبختان نبوده است.


شما باید ناظر رفتار من و مراقب باشید که آیا تکالیف خود را به درستی انجام می دهیم یا نه.


هیچ گاه نباید زیور شجاعت را از خود دور داشت.


کوروش بزرگ اعتقاد داشت:

هرگاه کسی،خود  واجد مزایا و فضائل نباشد حق ریاست بر دیگران را ندارد.


مرد باحیا در انظار دیگران کار ناپسند نمی کند.


اگر قدر و شایستگی مایه افتخار و موجب مزیت نباشد ،روح رقابت در راه حسن خدمت از بین خواهد رفت.


در دنیا ننگی بزرگ تر از نفاق و دشمنی بین برادران سراغ ندارم.


حرمت برادران و بزرگتران را نگه دار ،و چه در راه رفتن و چه در هنگام سخن گفتن و نشستن.


حرمت قانون را بر خود واجب شماریید و خصایل و سنن قدیمی را گرامی بدارید.


بکوش که بیش از هرکس برادرت را یاری کنی و دلش را از محبت و صمیمیت سرشار سازی.


همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند.


اگر اعمالتان پاک و منطبق با حق و عدالت باشد،قدرت شما رونق خواهد یافت ولی اگر ظلم و ستم روا دارید و در اجرای عدالت تسامح ورزید ،دیری نمی کشد که ارزش شما در نظر دیگران از بین خواهد رفت،خوار و ذلیل و زبون خواهید شد.


وطن عزیزم را به شما می سپارم و از شما تقاضا می کنم،اگر طالب رضایت خاطر من هستید دست الفت و اتحاد به یکدیگر بدهید و یار و یاور هم باشید.


هموطنان خودمان بهتر از خارجیان خدمت می کنند و به ما نزدیک ترند آن ها بهتر به درد ما می رسند تا کسانی که در مرز و بوم دیگری نشو و نما یافته اند.


اگر در اداره امور مملکت کمک خواستی ،یاران و همکاران خود را از بین اشخاص شریف و اصیل که از خون و نژاد خودت هستند برگزین.


همیشه سرمشق خود را از بین مردمانی برگزینید که از راه عدالت و اتحاد پیروز شده اند،از امثال آنان پیروی کنید تا نام نیک از خود به یادگار گذارید.


از تاریخ و سرگذشت های  اخلاف خود پند بگیرید،تاریخ مکتب پند و عبرت است.


من عمر خویش را در یاری به مردم به سر بردم نیکی به دیگران در من خوشدلی و آسایشی فراهم می ساخت که از همه شادی های عالم لذت بخش تر است.


بهترین ضربتی که به دشمنان تان وارد خواهید ساخت این است که با دوستان خود به مدارا و راُفت رفتار کنید.


کسانی که از یک خون پرورش یافته و از یک مادر شیر خورده و در یک خانه رشد و نمو یافته اند بهتر والدین خود را گرامی و عزیز می دارند و در دنیا اتحادی استوار تر از این علاقه و محبت یافت نمی شود.


اشخاص از راه نفاق و دشمنی به حضیض ذلت فرو افتاده اند و چه بسا سلطنت ها و خاندان ها که به علت ظلم و ستم یا به سبب کینه توزی و دشمنی محو و نابود شده اند.


اما این را بدان که مردمان عموماُ وفادار و صمیمی نیستند،زیرا اگر صمیمیت و وفا ذاتی همه آدمیان بود مانند سایر صفات و خصایل طبیعتاُ مشهود بود و حال آن که هر فردی از افراد باید بکوشد تا یاران موافق و صمیمی و وفادار برای خویش فراهم سازد.


و اما تو ای کمبوجیه،بدان عصای زرین، سلطنت را حفظ نمی کند بلکه یاران صمیمی برای پادشاه بهترین و مطمئن ترین تکیه گاه هستند.


این الفت و پیوستگی طبیعی را که خدایان پدید آورده و برادران را با رشته محبت ذاتی به یکدیگر پیوند داده اند از بین نبرید و هیچ گاه در صدد بر نیایید آن ها را نادیده انگارید.


اما یاران نیک با جور و ستم به دست نمی آیند بلکه به یاری اعمال نیک و رفتار پسندیده می توان آن ها را بدست آورد.


به احترام روح من که باقی و ناظر احوال شماست،به آنچه دستور می دهم عمل کنید.

فرزندان من،وقتی من مردم بدنم را در طلا و نقره و امثال آن نپوشانید،زودتر آن را در آغوش خاک بسپارید،چه سعادتی از این بالاتر که بدن انسان در دل خاکی که منشا این همه ثروت های زیبا و چیزهای نیک و دلپسند است سپرده شود.


اگر به وصایای من عمل کنید،می توانید در کمال نیکبختی با یکدیگر وظایف خطیر خود را انجام دهید.


اگر برادر شخصی،مقتدر و صاحب اعتبار شد،احدی را یارای آن است که به برادر آن شخص مقتدر ستم روا دارد و به حقش تجاوز کند.


هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد،به کار خود سامان داده است.


مگر ندیده اید کسانی که دست خود را به خون هم نوع خود آلوده اند چگونه در تمام عمر تحت استیلای وحشت و انتقام روح مقتول آنی راحت ندارند.


آیا در دنیا خدمتی برازنده تر از این سراغ داری که برادری را یاری کنند و او را مفتخر و گرامی و عزیز بدارند.


من پیوسته معتقد بوده ام که روح آدمیان پس از خروج از کالبد خاکی و فناپذیر محو و نابود نمی شود زیرا روح است که جسم ها را مادام که در آن ها جا دارد تحرک می بخشد.


من در دوران عمرم مانند همه شما به تبعیت از سنت دیرینه وطنمان مقید به این بوده ام که حرمت برادران و بزرگتران را نگه دارم و چه در راه رفتن و چه در هنگام سخن گفتن و نشستن مهتر از خود را بر خود مقدم دارم.


قبل از من وطنم سرزمین کوچک و گمنامی در آسیا بود و حالا در دم مرگ آن را یزرگ ترین و مقتدر ترین و شریف ترین کشور آسیا به دست شما می سپارم.


اما از آنجا که پیوسته از شکست و ادبار در هراس بودم خود را از خود پسندی و غرور بر حذر می داشتم و حتی در پیروزی های خود پا از جاده اعتدال بیرون ننهادم و بیش از حد مسرور و شاد نشدم.


من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و کسب افتخار ایران زمین مغلوب شده باشم.

 

منبع: کتاب اندرزهای کورش بزرگ، به کوشش سید علی اصغر شریعت زاده
طبقه بندی: سخنان بزرگان،