تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

فرورتیش (655-633 ق. م)

به قول هرودوت (کتاب 1 بند 102 ) بعد از دیوکس فراارتس پسر او به تخت نشست ولی چون داریوش این اسم را در کتیبه بیستون فرورتیش نویسانده و اسمی که هرودوت ذکر کرده مصحف آن است، از کتیبه متابعت کرده ایم.

در ابتدا فرورتیش سیاست پدر خود را تعقیب کرد،چه ،می دانست که ماد هنوز چندان قوت نیافته که خود را از قید آسور خلاص کند.بنابراین مرتباٌ باج به آسور می پرداخت و ضمناٌ محل هایی را که در زمان پدر او به ماد ملحف نشده بود به مملکت خود ضمیمه می کرد.پس از آن شاه ماد پارس را به اطاعت خود درآورد.چون دو مردم جنگی را مانند مادی ها و پارسی ها در اطاعت خود داشت قوی شد و به مطیع کردن قسمت های دیگر فلات ایران پرداخت.

در 645 آسور بنی پال از کار عیلام و بابل فراغت یافته به کارهای داخلی آسور و به تعمیر معبد و قصر باشکوهی که سناخریب ساخته بود اشتغال ورزید.بعد در عیش و عشرت فرو رفت چه،عادت پادشاهان آسور بر این بود که بعد از جنگی تا جنگ دیگر اوقات خود را به عیش و نوش و لهو و لعب می گذرانیدند.بعد از چندی شاه ماد مملکت خود را وسیع دید؛نخواست دیگر از آسور تمکین کند و خراج گذارد غافل از اینکه قوای مسلح ماد هنوز آنقدر ورزیده نبود که بتواند با آسوری های جنگی که تمام ملل آسیای پیشین را عاجز کرده بودند،مصاف دهد.بر اثر این اشتباه مادی ها به آسور حمله برده شکست خوردند و شاه هم در حین جنگ کشته شد.مدت سلطنت او 22 سال بود.

منبع:ایران باستان-حسن پیرنیا
طبقه بندی: شاهان ماد،