تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

هووخشتره (633-585 ق.م)
اسم این شاه را هرودوت کوآکسار نوشته،ولی از کتیبه بیستون داریوش اول معلوم است که هووخشتره بود.این شاه یکی از شاهانی است که سائسی خوب بوده اند و نظائرشان در تاریخ کم است.وقتی که هوخشتره به تخت نشست،اوضاع ماد خطرناک و موقع شاه باریک بود،

ولی او به خوبی تشخیص داد که بی درنگ باید اصلاحاتی بکند و توجه خود را قبل از هر چیز به قشون معطوف داشت،زیرا از تجربه تلخ جنگ پدرش با آسور آموخته بود که سپاهیان چریکی ماد هرگز از عهده سپاهیان ورزیده و جنگ آزموده آسور برنیایند.بنابراین قشونی به اسلوب آسوری ترتیب داد و آن را دایمی کرد.پیاده نظام مسلح به تیر و کمان و شمشیر شد،سواره نظام تیراندازان ماهری بودند که از کودکی به اسب سواری ،تیزاندازی،و قیقاج زدن،مانند سواران پارتی چند قرن بعد عادت کرده بودند.

اسب مادی در عهد قدیم معروف آفاق بود به خصوص اسب های نسا(نیسایه)که از حیث قشنگی ،تندروی و بردباری مانند نداشتند.بعد از ترتیب چنین سپاهی هووخشتره به قول هرودوت(کتاب 1 بند 103)به آسور حمله کرد.آسوری ها سخت پا فشردند،ولی بالاخره سردار آسوری شکست خورد و قشون ماد در دفعه دوم داخل آسور شده نینوا پایتخت آسور را محاصره کرد.هووخشتره قسمتی از قشون خود را ماَمور جلگه های حاصلخیز آسور را غارت و خراب کنند،زیرا تصمیم کرده بود که دشمن را منهدم و نام آسور را از صفحه روزگار محو کند.از اینجا به خوبی استنباط می شود که کینه ورزی مادی هااز جهت مظالم آسوری ها به چه اندازه بوده.

خصایل هووخشتره

این پادشاهدر موقعی به تخت نشست که قشون ماد شکستی فاحش از آسور خورده و امید مادی ها به خلاصی از قید آسور به یاٌس مبدل شده بودبا وجود این مشکلات هووخشتره از پای ننشست و با بهره مندی با آسور جنگیده پایتخت آنان را محاصره کرد و اگر در ابتدا از سکاها شکست خورد، ولی باز ماٌیوس نشد تا این مردم تازه نفس و سلحشور را از ایران براند. پس از آن نقشه دوم خود را در منقرض کردن آسور با عزمی متین دنبال کرد؛تا با بهره مندی از جنگ دوم بیرون آمده حدود ماد را به رود هالیس رسانید و آن را بزرگ ترین دولت آسیای غریب ساخت.بنابراین و خصوصاٌ از این نظر که در بدو سلطنت او ماد در قید آسور بود و در اواخر سلطنتش برتری مادی های آریانی در آسیای غربی منازعی نداشت،به این نتیجه می رسیم که هووخشتره یکی از شاهان نامی ایران و یکی از قائدین مواقع مهم تاریخ بوده.

منبع:ایران باستان-حسن پیرنیا
طبقه بندی: شاهان ماد،