تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

آستیاگس-اژدهاک
اسم این شاه را هرودوت (( آستیاگس)) نوشته و کتزیاس (( آستی گاس)).راجع به اسامی پادشاهان ماد هشت جدول به دست آمده،پنج از هرودوت و سه از کتزیاس

   در سه جدول از هشت جدول مذکور اسم این شاه (( اژدهاک ))نوشته شده،نبونید پادشاه بابل اسم او را (( ایخ توویکو)) نویسانده و محققآٌ معلوم نیست که آستیاگس،آستی گاس ،و نیز ایخ توویکو چه اسمی است،ظن قوی این است که مصحف اژدهاک می باشد.زیرا ((ماراپاس)) مورخ ارمنستان هم اسم او را ،چنان که بیاید (( آشداهاک))نوشته که همان اژدهاک است ،به هر حال او پسر هووخشتره بود و مدت سلطنتش موافق روایات هرودوت از 584 تا 550 ق.م .در زمان او دولت ماد منقرض شد.

ایخ توویکو( اژدهاک ) با آرینیس، خواهر کرزوس، آخرین شاه لیدیه ازدواج کرد. این ازدواج برای اطمینان از برقراری پیمان آشتی پنج‌ساله میان ماد و لیدیه صورت گرفت. منابع بابلی گزارش می‌دهند که در سال سوم یا ششم پادشاهی نابونیدوس (۵۵۴/۵۳ یا ۵۵۰/۴۹ پ.م.) کوروش انشانی دخترزادهٔ ایخ توویکو و یکی از والیان مادها پس از سه سال جنگ، لشکر مادی را نابود کرد. بیشتر سپاه ماد به هنگام جنگ رئیس خود را تنها گذاشته و به کوروش بزرگ پیوسته بودند. این امر زمانی رخ داد که هارپاگ، یکی از درباریان ایخ توویکو علیه او طغیان کرد. بنا به گفته هرودوت، ایخ توویکو پیش از آن هارپاگ را مجبور کرده بود تا گوشت جسد پسر خود را بخورد که البته این فقط یک ادعا است.

کوروش هگمتانه را تسخیر کرد و خزانه آن را به انشان فرستاد. بنا به گزارش هرودوت رفتار کوروش بزرگ با ایخ توویکو مهربانانه بود و او را جزو یاران خویش برگزید ولی استوانه سیپار ذکر می‌کند که ایخ توویکو را با زنجیر به پارس آوردند. کتزیاس می‌گوید که کوروش، ایخ توویکو را ساتراپ پارت کرد ولی بعد بدون آگاهی شاهنشاه توسط شخص مخالفش اوبراس کشته شد. به هارپاگ و خانواده‌اش در شاهنشاهی پارس مناصب بالایی داده شد.

وی پس از جنگ پنج‌ساله با لیدی در سال ۵۸۵ ق.م. جانشین پدرش شد. وی وارث شاهنشاهی بزرگی شد و متحد با دو برادر زن خود کرزوس از لیدیه و بُخت‌النَصر از بابل بود.

حکومت وی به خاطر ثبات و پیشرفت آیین مزدیسنا در دوره وی مورد توجه قرار گرفته شده‌است. در حالی که کرزوس در غرب با رشد باورهای سکولار روبه‌رو بود و بخت‌النصر در حال تبدیل کردن بابل به بزرگترین شهر جهان بود.

بعد از ۳۲ سال حکومت وی پشتیبانی نجیب زادگان را، در جنگ با کوروش کبیر از دست داد.

منابع: ایران باستان-حسن پیرنیا 
طبقه بندی: شاهان ماد،