تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

شعری از استاد معیری
عشق ایران

پ
ی دانش و علم کوشش کنیم

 جهان روشن از نور دانش کنیم

نکو سیرت و مهربانیم ما

هواخواه درماندگانیم ما

به بیچاره مردم نکویی کنیم

    ستمدیده را،چاره جویی کنیم

به پاکی،ز گل  ها رباییم گوی

   که پاکیزه روییم و پاکیزه خوی

به آموزگاران خود بنده ایم

 که آموزگاران آینده ایم

ز دانش چراغی است ما را به دست

فضیلت شناسیم و دانش پرست

به نیکی ،که پیرایه گنج ماست

  غم و رنج مردم،غم و رنج ماست

چو خورشید و مه تابناکیم ما    

 که فرزند این آب و خاکیم ما

وطن خواه و ایران پرستنده ایم

    که با عشق ایران زمین زنده ایم

     *رهی معیری*

طبقه بندی: شعر روز،