تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

هوشنگ پیشدادی

                                      ای برادر قصه چون پیمانه است
                                     معنی اندر وی به سان دانه است

                                                        *****
                                         دانه معنی بگیرد مرد عقل
                                       ننگرد پیمانه را چون گشت نقل

                                                        *****

پیامبر راستین سرزمین پارس،زرتشت اسپنتمان،فرزند پاک زاده ایرانی در زمان کی گشتاسب پسر لهراسب کیانی ظهور نمود.

این پادشاه از سلسله کیانی و از تبار هوشنگ پیشدادی یا همان پدر وجودی ایرانیان باستان بوده است.

اهمیت این سلسله تا بدانجاست که در بخش های مختلف کتاب مقدس نیز با توضیحاتی در این خصوص مواجه می شویم. 

آنچه از مستندات تاریخی بر می آید،چنین روایت می کند که اهورامزدا خاق قادر هستی در مرحله ای ،نوع بشر را با عنوان کیومرث وجود بخشید و آدم ابولبشر،((کیومرث))مدت سی سال به تنهایی در میان کوه و دشت در روزگار حیات خویش گردش نمود و هنگام مرگ از صُلب او نطفه ای خارج شده،پس از مدت چهل سال،به شکل دو ساقه به هم پیچیده ریباس سر از خاک برآورده و در مهر ماه روز مهر این دو ساقه ریباس به هم پیچیده صورت انسان به خویش گرفته،جفت مذکر و مونث بشر را تشکیل دادند.

مشیا و مشیانه پس از پنجاه سال با یکدیگر ازدواج کرده و حاصل پیوند مقدس آغازین ،یک جفت نر و ماده بوده است که خود در نتیجه توالد،هفت جفت پسر و دختر را به زمین اهورایی عرضه داشتند که هریک در بخشی از زمین خاکی به وجود آورنده نسل هفت کشور باشند،

بدین شکل که یکی از این هفت جفت که سیامک و نساک نام داشتند،جفتی به نام فَرواک و فروَاکلین را به عرصه زمین،عرضه می داشتند که در نتیجه آمیزش این جفت مبارک مولود سیامک،پانزده جفت نیکو در زمین در نتیجه برقراری پیوندهایی خجسته نسل آدمی را در این کره خاکی با عنایات خاصه اهورامزدا وجود بخشیدند.

یکی از آن پانزده جفت نیکو هوشنگ و زنش گوزک guzak بودند که نسل پارسیان را وجود بخشیده تا در سایه سار عنایات اهورامزدا،مبلغ نیکی و رهرو رستگاری در زمین باشند و به واسطه پیوند خجسته پیشدادی ،صورت پارسایی در تجلی نیک اهورایی،رونق حیات زمینی باشند.

هوشنگ پدر نیک ایرانیان،شاید از معدود پادشاهانی در عرصه تاریخ باشد که به جور بر تخت جلوس نکرده و به جور حکمرانی نداشته است.

پدر نیک و پادشاه اهورایی سرزمین پارس،در دوران حکومت خویش بر ایران زمین خدمات گسترده ای را صورت داد که شیرازه تمدن پارسی از آن شکل گرفت بعدها به واسطه نیک اندیشی پارسیان استحکام یافت.

جهاندار هوشنگ پیشدادی ،پس از آنکه انتقام پدر خویش،سیامک را از دیوهای بد سیرت ستاند،ضربه مهلکی بر قوای اهریمنی موجود در زمین وارد ساخت و پس از آن از سنگهای سخت تیره،آهن استخراج نمود و بدین واسطه تمدن را صورت بخشید و سپس مطابق آنچه پیش از این نیز در مجموعه حاضر ذکر آن رفت،مفیدترین و سودمندترین عنصر حیاتی بشر را کشف نمود و آتش را واسطه روشنایی اندیشه بشری انگاشت و در خصوص حکمت حضور آن در عرصه هستی،دانشی خاص عرضه داشت.

اهمیت بیان شآن پیشدادیان در رساله فیوضات زرتشت بدان جهت است که در مجموعه حاضر به استناد پیوندهای مقدس و مطهر آغازین ،طهارت زرتشت را خاصه به واسطه نطفه پاک پدران پیشدادی از آلایش زنگار عنوان داشته،اشاره ای به پیشینه تاریخی روزگار ماقبل زرتشت نیز داشته باشیم.
حضور هوشنگ پیشدادی و خدمات او در تاریخ قدمایی،استدلالی محکم و برهانی قاطع بر تفکر والای نیاکان سرزمین پارس و تمدن غنی ریشه دار ایران زمین است.

زمانی که در معنای لفظی کلمه هوشنگبه بنا کننده منازل نیکو می رسیمٍ،حکمت حضور او و مشیت مقدس اهورامزدا را در عنایات ویژه به این آب و خاک در می یابیم که از آغاز حضور آدم ابولبشر تا امروز،این سرزمین را حفظ نموده است و دست دراز هر متجاوز نااهل اهریمن صفت را از تقدس اهورایی آن کوتاه گردانیده است.

هوشنگ پیشدادی،پدر تمدن سرزمین پارس،بنا کننده منازل فاخر اندیشه های ناب و بکر در اذهان پارسیان باستان است،چنان که از ریشه تمدن غنی و اندیشه پاک وجودی او،درخت تفکر آریایی چنان در این روزگار به ثمر نشسته است که چشم جهانیان را خیره حیرت واگذارده است.

به واسطه ریشه اندیشه های ناب توسط حضور هوشنگ پیشدادی در سرزمین پارس،هر روز حقیقت تکامل یافته تر از دیروز در اذهان ایرانیان مقیم گشته و روح حق جویی و نیک اندیشی در آنان بارور شده و فرزندان نیک،پارسایی را به نظر ثمر نشسته اند.در بخش های مختلف کتاب مقدس،فروهر پاک هوشنگ پیشدادی،ستوده شده و وجود مقدس او در پیشگاه اهورامزدا،ارج نهاده شده است.

آیات بر جا مانده از یسنا و یشت های اوستا در بخش های مختلف و در فقرات متعدد،حضور فروهر یل پاک سرشت ((هوشنگ پیشدادی))را مایه برکت آفرینش دانسته و به نیکی او را ستوده اند.

برگرفته از: کتاب زرتشت پهره تابناک ایران زمین تالیف منصوره میرفتاح


طبقه بندی: سلسله های اوستایی،